Oznaczenia geograficzne


sztukanacenzurowanym

Temat: Samoróbki - prawo i etyka
...że rozważamy sprawę na tle prawa polskiego? Mój pogląd na szybko i bez głębszej analizy (potraktujmy go jako wstęp do dyskusji) Zacznijmy od patentu, a więc ustawy prawo własności przemyslowej. Art. 6. 1. Na warunkach określonych w ustawie udzielane są patenty oraz dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne. Zgodzimy się chyba bez głębszej lektury, że gra nie jest układem scalonym i oznaczeniem geograf. Czy jest wynalazkiem? Art. 28. Za wynalazki, w rozumieniu art. 24, nie uważa się w szczególności: 1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych; 2) wytworów o charakterze jedynie estetycznym; 3) planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier; 4) wytworów, których...
Źródło: pitchcar.gry-planszowe.pl/forum/viewtopic.php?t=6082Temat: Własność intelektualna w sieci. Kiedy łamiesz prawo?
...utwór taki jest chroniony. Można - niejako na marginesie zasadniczej tematyki niniejszych rozważań wskazać, że cecha ta w zasadniczy sposób odróżnia utwory prawa autorskiego od tych przedmiotów własności intelektualnej, których status reguluje ustawa Prawo własności przemysłowej. W pewnym uproszczeniu można przyjąć, iż chronione patentami wynalazki, objęte prawem ochronnym wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe czy oznaczenia geograficzne chronione są o tyle, o ile uzyskały stosowne wpisy do rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy, ochrona nie wynika zaś z samego faktu ich zaistnienia. Podsumowując - ochrona prawna oryginalnego utworu zamieszczonego w Internecie, bez względu na jego charakter (czyli - bez względu na to, czy jest to tekst, dźwięk, obraz czy logarytm programu) wypływa z samego faktu stworzenia dzieła i utrwalenia go przez autora. Ze...
Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=388576


Temat: Zastrzeżenie znaków handlowych, TM, R ?
Nalezy zgłosić znak towarowy lub usługowy do Urzędu Patentowego, wraz z opisem towaru czy usługi. Wymagane jest wniesienie opłaty za okres ochronny (np. 10 lat). Jeśli spełniasz warunki wymagane do rejestracji w Urzędzie Patentowym dostajesz decyzję, i znak zostaje wpisany do rejestru znaków towarowych. Ustawa Prawo własności przemysłowej mówi: ZNAKI TOWAROWE I OZNACZENIA GEOGRAFICZNE DZIAŁ I ZNAKI TOWAROWE I PRAWA OCHRONNE Rozdział 1 Znak towarowy Art. 120. 1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw. 2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w...
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=12963


Temat: Prawne aspekty bimbrowania.
...nr 1576/89 oraz rozpo rzą dzeniu nr 1014/90; 2) wyprodukowane i dopuszczone do obrotu na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie są państwami członkowskimi Unii Europejskiej, w zakresie, w jakim korzystają ze swobody przepływu towarów na podstawie umów zawartych ze Wspólnotą Europejską; 3) wyprodukowane i dopuszczone do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, których nazwy chronione jako oznaczenia geograficzne lub tradycyjnie używane w tym państwie członkowskim są identyczne lub podobne do nazw wpisanych na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych. Art. 12 1. Napoje spirytusowe w zakresie spełniania wymagań okre ślonych w rozporządzeniu nr 1576/89 oraz w rozporządzeniu nr 1014/90, podlegają urzędowej kontroli przeprowadzanej przez organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów...
Źródło: alkohole-domowe.com/forum/viewtopic.php?t=48